Algemene verkoopsvoorwaarden

Alle leveringen van goederen en diensten geschieden tegen de hieronder vermelde algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) en de algemene uitvoeringsvoorwaarden en desgevallend de specifieke uitvoeringsvoorwaarden voor rioolinspectie.  Door het plaatsen van een bestelling of het aangaan van een overeenkomst met nv Derudder cleaning verklaart de Klant dat hij kennis genomen heeft van en zijn instemming geeft met deze Algemene Voorwaarden en uitvoeringsvoorwaarden. Behoudens wanneer anders vermeld, wordt met “Klant” zowel consumenten, ondernemingen als overheidsinstanties bedoeld.

 1. Na de ondertekening van de werkbon wordt geen enkele klacht meer aanvaard omtrent de uitvoeringstermijn der werken en/of de aangerekende prijzen.  

 2. Elke betwisting of protest nopens een factuur moet schriftelijk worden gemeld aan de Leverancier binnen de vijf (5) dagen na ontvangst hiervan, en dit bij Aangetekend Schrijven

 3. Ingeval van geschillen van gelijk welke aard, is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken te Kortrijk bevoegd, ook in geval van hoogdringendheid. 

 4. Facturen dienen uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na de factuurdatum betaald te worden (hierna genoemd : de vervaldag)

 5. Ingeval van achterstallige betaling, is de Klant-onderneming/overheidsinstantie vanaf vervaldag van rechtswege en, zonder voorafgaande aanmaning een verwijlintrest verschuldigd, berekend volgens de wettelijke rentevoet van toepassing in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties (cfr. Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties B.S. 07/08/2002), waarbij elke begonnen maand voor een volledige maand zal gelden.  In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag wordt, na vergeefse ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 10% (tien procent) van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,00 (honderdvijfentwintig euro) en een maximum van € 2 500,00 (tweeduizendvijfhonderd euro). Onverminderd het bovenstaande, zullen herinneringskosten in rekening gebracht worden als volgt: Na een eerste ingebrekestelling die zonder gevolg gebleven is, zal naar aanleiding van het uitsturen van een tweede en desgevallend derde ingebrekestelling een herinneringskost van telkens € 18,00 in rekening gebracht worden. Door het niet betalen van één factuur uiterlijk op de vervaldag, worden alle andere onbetaalde facturen onmiddellijk en gezamenlijk opeisbaar.

 6. Bij niet betaling op de vervaldag door de Klant-consument wordt aan de Klant-consument een eerste kosteloze herinnering verzonden en krijgt de Klant een aanvullende betalingstermijn van 14 kalenderdagen. Indien het openstaand saldo niet integraal is vereffend binnen deze aanvullende termijn, is de Klant-consument van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van:

 • € 20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150 is

 • € 30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 is

 • € 65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2.000 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is. 

Het openstaand bedrag wordt tevens vermeerderd met de conventionele verwijlintrest berekend tegen de wettelijke rentevoet bepaald in artikel 5, te rekenen vanaf de dag na het verstrijken van de aanvullende betalingstermijn, dan wel vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de eerste herinnering werd verzonden mits voldaan is aan de voorwaarde vervat in artikel XIX.2, §4 WER. Indien de Klant-consument recht heeft op betaling van de Leverancier, gelden dezelfde sancties bij wanbetaling. 

 1. In geval van niet-betaling van één of meerdere facturen, zelfs al mochten deze facturen voortspruiten uit een andere overeenkomst, heeft de Leverancier, tenzij deze niet-betaling door de kKlant kan gemotiveerd worden door een gegronde klacht omtrent de door de Leverancier geleverde prestaties, het recht verdere prestaties te schorsen en/of de overeenkomst van rechtswege te ontbinden zonder dat de Klant recht heeft op schadevergoeding.  In dit laatste geval heeft de Leverancier bovendien recht op een forfaitaire schadevergoeding voor winstderving en ander nadeel van 20% (twintig procent) van de prijs der nog uit te voeren werken, te vermeerderen met de prijs van de reeds uitgevoerde werken en aangekochte materialen.

 2. In geval van annulatie van de bestelling door de Klant of de Leverancier, tenzij om redenen die aan elk van hen zelf te wijten zijn of in geval van overmacht, is de Kklant of de Leverancier gerechtigd op een schadevergoeding ten laste van de andere partij, waarvan het minimum forfaitair wordt bepaald op 20 % van de waarde van de bestelling, het méér aan schade te bewijzen door de partij die beweert méér schade geleden te hebben.

 3. In geval van ontbinding van de overeenkomst door de Klant-consument wegens wanprestatie in hoofde van de Leverancier, heeft de Klant-consument recht op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 20% van de waarde van de bestelling. 

Bel ons 24/7

Dringende interventie? Bel ons 24/7