Algemene verkoopsvoorwaarden

Alle leveringen van goederen en diensten geschieden tegen de hieronder vermelde algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) en de algemene uitvoeringsvoorwaarden en desgevallend de specifieke uitvoeringsvoorwaarden voor rioolinspectie.  Behoudens schriftelijke afwijkingen door nv Derudder cleaning nv (hierna aangeduid als “de leverancier”) primeren deze Algemene Voorwaarden en de uitvoeringsvoorwaarden op de eventuele algemene verkoop en/of aankoopvoorwaarden van de klant.  Door het plaatsen van een bestelling of het aangaan van een overeenkomst met de Leverancier verklaart de Klant dat hij kennis genomen heeft van en zijn instemming geeft met deze Algemene Voorwaarden en uitvoeringsvoorwaarden.

 

 1. Na de ondertekening van de werkbon wordt geen enkele klacht meer aanvaard omtrent de uitvoeringstermijn der werken en/of de aangerekende prijzen.
   
 2. Elke betwisting of protest nopens een factuur moet schriftelijk worden gemeld aan de Leverancier binnen de vijf (5) dagen na ontvangst hiervan, en dit bij Aangetekend Schrijven
   
 3. Ingeval van geschillen van gelijk welke aard, is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied en desgvallend het kanton waarin de maatschappelijke zetel van de leverancier is gevestigd, bevoegd.
   
 4. Facturen dienen uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na de factuurdatum betaald te worden (hierna genoemd : de vervaldag)
   
 5. Vanaf vervaldag zal iedere factuur van rechtswege, zonder voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met een verwijlintrest, volgens de wettelijke rentevoet van toepassing in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties (cfr. Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties B.S. 07/08/2002), waarbij elke begonnen maand voor een volledige maand zal gelden.  In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag wordt, na vergeefse ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 10% (tien procent) van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,00 (honderdvijfentwintig euro) en een maximum van € 2 500,00 (tweeduizendvijfhonderd euro). Onverminderd het bovenstaande, zullen herinneringskosten in rekening gebracht worden als volgt: Na een eerste ingebrekestelling die zonder gevolg gebleven is, zal naar aanleiding van het uitsturen van een tweede en desgevallend derde ingebrekestelling een herinneringskost van telkens € 18,00 in rekening gebracht worden. Door het niet betalen van één factuur uiterlijk op de vervaldag, worden alle andere onbetaalde facturen onmiddellijk en gezamenlijk opeisbaar.
   
 6. In geval van niet-betaling van één of meerdere facturen, zelfs al mochten deze facturen voortspruiten uit een andere overeenkomst, heeft de Leverancier, tenzij deze niet-betaling door de klant kan gemotiveerd worden door een gegronde klacht omtrent de door de Leverancier geleverde prestaties, het recht verdere prestaties te schorsen en/of de overeenkomst van rechtswege te ontbinden zonder dat de Klant recht heeft op schadevergoeding.  In dit laatste geval heeft de Leverancier bovendien recht op een forfaitaire schadevergoeding voor winstderving en ander nadeel van 20% (twintig procent) van de prijs der nog uit te voeren werken, te vermeerderen met de prijs van de reeds uitgevoerde werken en aangekochte materialen.
   
 7. In geval van annulatie van de bestelling door de klant of de Leverancier, tenzij om redenen die aan elk van hen zelf te wijten zijn is de klant of de Leverancier gerechtigd op een schadevergoeding ten laste van de andere partij, waarvan het minimum forfaitair wordt bepaald op 20 % van de waarde van de bestelling, het méér aan schade te bewijzen door de partij die beweert méér schade geleden te hebben.

Uitvoeringsvoorwaarden

 1. De standaardwerkuren van Derudder Cleaning en haar arbeiders/aangestelden zijn van 7.00 uur tot 16.00 uur met een maximum van 8 werkuren per weekdag. De werkuren worden
  aangerekend vanaf het vertrek vanaf de maatschappelijke zetel van Derudder Cleaning tot
  de aankomst aan de maatschappelijke zetel van Derudder Cleaning.
 2. De werkuren van de arbeiders/aangestelden in afwijking van voornoemde standaardwerkuren op een weekdag(>8u/dag) zullen aan 150% worden aangerekend. Voor opdrachten die op zaterdag worden uitgevoerd zullen de werkuren tot 17.00 uur aan 150% worden aangerekend. Voor opdrachten die op zaterdag na 17.00 uur worden uitgevoerd, zullen de werkuren aan 200% worden aangerekend. De werkuren op zon- en feestdagen zullen eveneens aan 200% worden aangerekend.
 3. De werkuren van de combiwagen zullen steeds aan 100% worden aangerekend.
 4. Bij werkzaamheden in regie is er steeds een minimumfacturatie van 1 werkuur.
 5. Met betrekking tot opdrachten voor een interventie die op dezelfde weekdag dienen uitgevoerd te worden en voor weekendopdrachten zullen volgende extra-kosten als ‘oproep’ worden aangerekend:
  1. in de week:
   1. tussen 7.00 uur en 16.00 uur: 40,00 EUR per interventie particulier;
   2. tussen 7.00 uur en 16.00 uur: 145,00 EUR per interventie industrieel;
   3. tussen 16.00 uur en 7.00 uur : 200,00 EUR per interventie;
  2. zaterdag vóór 17.00 uur: 200,00 EUR per interventie;
  3. zaterdag vanaf 17.00 uur: 265,00 EUR per interventie;
  4. zon- en feestdagen: 265,00 EUR per interventie.
  5. startpremie zonder oproep buiten de normale werkuren bedraagt 55 €/persoon.
  6. algemene maaltijd- en nachtvergoeding(na 19u tot min.21u) is 75 €/persoon.
 6. Indien noodzakelijk zal een maskerpremie en/of inertiepremie (O2<17 %) gefactureerd worden, beide premies zijn elk 30 €/persoon.
 7. Voor opdrachten in regie van minimum 4 werkuren wordt een forfaitaire begeleidingsvergoeding van
  45,00 EUR per dag aangerekend. Voor opdrachten in regie van minimum 8 werkuren wordt deze
  forfaitaire vergoeding verhoogd naar 85,00 EUR per dag.
 8. Aanwezigheid voor meetings of continue projectbegeleiding worden verrekend aan 85 €/uur per persoon en een kilometervergoeding van 0,85 €/km.
 9. Het restant van de mazouttanks dient steeds maximum 10% van het volume te bedragen.
 10. Voor afvalverwerking wordt steeds een minimumvergoeding van 65,00 EUR aangerekend.
 11. De USB-sticks met betrekking tot camera-onderzoeken worden door Derudder Cleaning
  bijgehouden tot 1 maand na betaling van de volledige prijs en aanhorigheden.
 12. De nodige attesten zijn steeds inclusief, tenzij anders vermeld.
 13. De werkruimte van Derudder Cleaning dient volledig vrij te zijn. De mangaten bij de tanken of putten dienen open te zijn of makkelijk te openen zijn. Blijft de opdrachtgever daartoe in gebreke, dan behoudt Derudder Cleaning zich het recht voor om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot zolang de werkruimte vrij is en/of de mangaten bij de tanken of putten open zijn. De extra kosten hierdoor veroorzaakt zullen in regie worden aangerekend aan de opdrachtgever.
 14. De voertuigen van Derudder Cleaning zijn steeds voorzien van slangen van 20 meter. In het
  geval de combiwagen verder moet staan om de werkzaamheden uit te voeren, dan moet dit
  vooraf door de opdrachtgever aan Derudder Cleaning worden meegedeeld. Indien deze
  mededeling niet (tijdig) is gebeurd, dan zullen de extra werkuren en het extra materiaal
  hierdoor veroorzaakt in regie aan de opdrachtgever worden aangerekend.
 15. Wachttijden, vertragingen of meerwerk ontstaan buiten de verantwoordelijkheid van Derudder Cleaning zullen aan de opdrachtgever in regie worden aangerekend. Wanneer files (t.t.z. een tijdverlies van meer dan 30 minuten) tijdens de werkuren van medewerkers van Derudder Cleaning plaatsvinden, dan zal voor de combiwagen enkel de tijd worden gerekend dewelke in normale omstandigheden zou worden gereden. Voor de extra benodigde tijd of de tijd die werd stilgestaan, zullen enkel de werkuren van de chauffeur en de tweede operator aan de werkelijke tijd worden aangerekend.

Uitvoeringsvoorwaarden specifiek voor rioolinspectie

 1. De opgegeven inspectieprijzen gelden enkel voor camera-inspectie en niet voor deformatiemetingen.
 2. De inspectieputten moeten open, bereikbaar en toegankelijk zijn voor onze rioolinspectiewagen. De inspectiewagen is niet geschikt om te rijden op onverharde terreinen. De inspectieputten dienen dus langs verhardingen of met behulp van platen bereikbaar zijn.
 3. Indien er verkeershinder zou kunnen ontstaan door de opstelling van de camerawagen tijdens de inspectie, worden de nodige vergunningen aangevraagd bij het plaatselijke politiebureau door de opdrachtgever.
 4. Voorzie parkeerverbodsborden in geval de putten zich in een parkeerzone of parkeerplaats bevinden.
 5. De waterstand in de riolering moet tot een minimum beperkt worden(<10 cm).
 6. Bij toewijzing van een inspectie-opdracht dienen er duidelijke plannen aangeleverd te worden met aanduiding van de te inspecteren strengen of aansluitingen.
 7. Indien er nog rioleringswerken dienen te gebeuren, gelieve dit bij eerste contact te vermelden.
 8. De riolen moeten proper zijn, reinigen van de rioleringen doen wij ook en kan al dan niet direct in combinatie met onze rioolinspectiewagen aan interessant tarief.
 9. De minimumfakturatie is een halve dag of 735 €.
 10. Er is geen voorrijkost.
 11. Buiten West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen: prijs op aanvraag.

Deerlijk 056 71 39 31
Ieper 057 42 20 73