Foutief afval sorteren? Pakkans wordt groter

Sorteren: het is en blijft een van onze grote sterktes. Maar er zijn er nog steeds die zondigen tegen de sorteerregels. Hou je je niet aan de wetgeving of sorteer je zonder oordeel, dan kan je dat zuur opbreken. Verwacht wordt dat de controles de komende jaren zullen opgevoerd worden.

Als je de wetgeving niet volgt, dan dreig je een aanmaning of pv in de bus te krijgen

Tot 21 verschillende soorten afval

Sinds 2018 moet een Vlaamse onderneming tot 21 verschillende soorten afval sorteren. Van papier en karton over glas en groenafval tot houtafval en metalen. Op 1 januari 2021 wordt ook het sorteren van keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval verplicht.

Overtreden van milieuwetgeving: wat kost het mij?

Een verplichting zonder controles, levert vaak heel weinig op. Als er niet genoeg gecontroleerd wordt, dan zijn Vlamingen geneigd om de kantjes ervan af te lopen. Maar vergis je niet: als je als bedrijf de wetgeving niet volgt, dan hangt er je een aanmaning of een proces-verbaal boven het hoofd. Lap je de regels echt volledig aan je laars, dan kan dat ook boetes opleveren. En deze kunnen heel snel, heel hoog oplopen.

Moet mijn afvalophaler mijn afval sowieso meenemen?

Eigenlijk niet. Hij kan het afval weigeren als het niet volgens de ‘regels van de kunst’ gesorteerd is. Hij zal het risico niet lopen om zelf beboet te worden bij een controle. Daarenboven kan en mag een ophaler enkel afval meenemen waarvoor hij een erkenning heeft. Als er zich andere afvalstoffen tussen het afval bevinden, dan moet hij de ophaling ervan weigeren. Om afval te mogen ophalen, heb je een erkenning nodig. Wil je afval verwerken, dan heb je daar een vergunning voor nodig. Inzamelaars zijn sinds begin 2020 verplicht om hun klanten te wijzen op sorteerfouten en deze bij te houden in een register.

Derudder Cleaning beschikt over alle erkenningen en vergunningen die nodig zijn om hun activiteiten te kunnen uitvoeren

Sorteren begint bij jezelf

Papier, karton, plastic en andere afvalstromen worden zorgvuldig gesorteerd, zoals je van een professionele onderneming mag verwachten. Het afval dat je zelf produceert wordt ondergebracht onder de categorie productie-afval. Papier en karton, metaal, plastic: ook die zaken moeten opgehaald worden door een erkend ophaler.

Sorteren van afval
Alle afval moet correct gesorteerd worden

Tijdelijke opslag van vetten en oliën

De tijdelijke opslag van bijvoorbeeld vetten en oliën wordt op de site van Derudder Cleaning met de grootste zorg gedaan. De manier waarop is ook wettelijk vastgelegd. Derudder Cleaning houdt zich uiteraard aan alle wettelijke spelregels.

Sorteren brengt op

Het vraagt vaak een extra inspanning, maar weet dat als je correct sorteert je daar in bepaalde gevallen premies kan voor aanvragen. Meer weten over premies, containerforfaits of recyclagefortaits? Op www.valipac.be leer je er alles over.

Sorteren samengevat

  • Afval sorteren aan de bron is verplicht. Doe je dat niet, dan ben je in overtreding met de milieuwetgeving. Bij een inspectie kan het bedrijf een aanmaning of een pv krijgen.
  • De inzamelaar mag volgens de milieuwetgeving het restafval niet meenemen als er nog resten van ander afval in ontdekt wordt. Doet hij dat wel, dan kan ook hij ter verantwoording geroepen worden.
  • Vanaf 2020 zijn inzamelaars van restafvalcontainers verplicht om de inhoud ervan te inspecteren. Als er fout gesorteerd afval ontdekt wordt, dan moet hij de klant daarop wijzen. Hij is dan niet verplicht om de container mee te nemen.

Bronnen:

Meer weten over hoe wij afval ophalen, sorteren en verwerken?

Bel ons 24/7

Dringende interventie? Bel ons 24/7